Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden 

 

1.      Algemeen

1.      De website http://Slagharen.kidsvakantiegids.nl, ook bereikbaar via http://slagharen.kidsvakantiegids.nl (verder ‘De website’ te noemen) en alle daaraan verbonden intellectuele eigendomsrechten zijn in eigendom van- en/of worden beheerd door SIS-Media Travel B.V., kantoorhoudende aan Rijnkade 34 te Arnhem, ingeschreven in de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Centraal Gelderland onder nummer 58280278, onder meer handelend onder de naam Kids Vakantiegids (verder ‘Kids Vakantiegids’ te noemen).

2.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en overige relaties die bestaan tussen de bezoeker van de Website en Kids Vakantiegids.

 

2.      Boekingen bij Attractie- en Vakantiepark Slagharen

1.      De Website heeft onder andere tot doel informatie te verstrekken over Attractie- en Vakantiepark Slagharen en overeenkomsten tot stand te brengen tussen de bezoekers van de Website en Shetland Ponypark Slagharen B.V. onder meer handelend onder de namen Attractiepark Slagharen en Vakantiepark Slagharen (verder ‘Attractie- en Vakantiepark Slagharen’ te noemen).

2.      Een overeenkomst tussen bezoekers van de website en Attractie- en Vakantiepark Slagharen komt eerst tot stand op het moment dat een bezoeker van de Website:

-        het boekingsformulier op de website volledig en correct heeft ingevuld en

-       de boeking is bevestigd door Kids Vakantiegids en

-       de boeking rechtstreeks aan de bezoeker is bevestigd door Attractie- en Vakantiepark Slagharen.

Zolang de bezoeker geen bevestigingsmail met daarin de bevestiging van de boeking van Attractie- en Vakantiepark Slagharen heeft ontvangen, komt geen overeenkomst tot stand en kunnen aan het ingevulde boekingsformulier en/of aan de bevestiging van de boeking door Kids Vakantiegids geen rechten ontleend worden.

3.      Binnen 8 dagen na ontvangst van de bevestiging van Kids Vakantiegids als omschreven in het vorige lid van dit artikel kan de gemaakte boeking door de bezoeker van de Website kosteloos geannuleerd worden. In dat geval dient de bezoeker dat ondubbelzinnig te verklaren in een e-mail aan het e-mailadres:slagharen@kidsvakantiegids.nl. Dit geldt niet bij annulering minder dan 28 dagen voor de ingangsdatum. Bij annulering meer dan 28 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden 50% van de reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen. Bij annulering 28 dagen of minder voor de ingangsdatum is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen. Bij voortijdige beëindiging van het verblijf, is de volledige huursom verschuldigd.

4.      De overeenkomst tussen bezoekers van de Website en Attractie- en Vakantiepark Slagharen heeft de inhoud, zoals bevestigd aan de betreffende bezoekers door Attractie- en Vakantiepark Slagharen.

5.      Op de overeenkomst tussen bezoekers van de Website en Attractie- en Vakantiepark Slagharen zijn de algemene voorwaarden van Attractie- en Vakantiepark Slagharen van toepassing die bij het invullen van het boekingsformulier op de Website aan de bezoeker van de Website ter inzage worden gegeven in zodanige vorm dat de bezoeker van de Website de voorwaarden kan printen en kan opslaan.

 

3.      Prijzen

1.      De door Kids Vakantiegids op haar website genoemde prijzen zijn prijzen voor het aangeduide verblijf, inclusief BTW, exclusief linnengoed en exclusief gemeentelijke heffingen.

2.      De via de website geleverde diensten van Kids Vakantiegids zijn gratis. Kids Vakantiegids brengt geen reserveringskosten bij de bezoeker van de website in rekening.

 

4.      Bevestiging Kids Vakantiegids

1.      De door Kids Vakantiegids verstuurde bevestiging van de boeking aan de bezoeker van de website wordt ten behoeve van de bezoeker van de website en ten behoeve van Attractie- en Vakantiepark Slagharen verstuurd en vormt een weergave van de overeenkomst die door Attractie- en Vakantiepark Slagharen zal worden gesloten met de bezoeker van de website.

2.      De bezoeker van de website dient de aan hem door Kids Vakantiegids verstuurde bevestiging te controleren en dient mogelijke onjuiste boekingsgegevens uiterlijk binnen een dag na ontvangst van de bevestiging aan Kids Vakantiegids te melden.

3.      Er komt nimmer een overeenkomst ter zake een verblijf in Attractie- en Vakantiepark Slagharen tot stand tussen Kids Vakantiegids en de bezoeker van de website. Aan bevestigingen die zijn verstuurd door Kids Vakantiegids ter zake een verblijf bij Attractie- en Vakantiepark Slagharen kunnen jegens Kids Vakantiegids geen rechten of aanspraken worden ontleend.

 

5.      Helpdesk

1.      Kids Vakantiegids is bereikbaar via het e-mailadres en het telefoonnummer die op de website vermeld staan. Via die kanalen beantwoordt Kids Vakantiegids vragen van bezoekers van de website en begeleidt zij de bezoekers van de website bij het maken van boekingen bij Attractie- en Vakantiepark Slagharen.

2.      Voor het verlenen van de in het eerste lid van dit artikel omschreven diensten worden door Kids Vakantiegids geen kosten in rekening gebracht bij de bezoeker van de website. Aan het verlenen van de in het eerste lid van dit artikel omschreven diensten kunnen evenwel geen rechten ontleend worden jegens Kids Vakantiegids. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 lid 3 van deze algemene voorwaarden is Kids Vakantiegids niet aansprakelijk voor eventueel onjuist gegeven informatie via de kanalen als omschreven in het eerste lid van dit artikel, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

3.      Ondanks de in lid 1 van dit artikel omschreven diensten is de bezoeker van de Website zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de boeking die wordt gedaan. Gevolgen van een onjuiste boeking kunnen nimmer aan SIS-Media Travel B.V. worden tegengeworpen of op SIS-Media Travel B.V. verhaald worden.

 

6.      Acties

1.      Kids Vakantiegids heeft regelmatig acties waarmee een boeking van een verblijf bij Attractie- en Vakantiepark Slagharen nog aantrekkelijker wordt gemaakt. Voor zover die acties eruit bestaan dat Kids Vakantiegids aan de bezoeker van de website iets cadeau geeft, bestaat de verplichting tot het leveren van het beloofde cadeau pas op het moment dat tussen Attractie- en Vakantiepark Slagharen en de betreffende bezoeker van de website een overeenkomst tot stand is gekomen en dat de bezoeker van de wqebsite zijn boeking bij Attractie- en Vakantiepark Slagharen heeft betaald en zulks door Attractie- en Vakantiepark Slagharen aan Kids Vakantiegids is bevestigd.

2.      Voor zover de acties van Kids Vakantiegids bestaan uit het weggeven van cadeaubonnen die inwisselbaar zijn bij derde partijen, zijn op die cadeaubonnen de voorwaarden van de betreffende derde partijen van toepassing.

3.      Kids Vakantiegids is uitsluitend verplicht om aan de actie als door haar aangeprezen en onder de door haar omschreven voorwaarden te voldoen. Kids Vakantiegids kan niet verplicht worden iets anders dan hetgeen door haar in haar actie is aangeprezen te leveren aan de bezoeker van de Website of de waarde van hetgeen zij heeft aangeprezen in haar actie aan de bezoeker te vergoeden.

 

7.      Intellectuele eigendom

1.      De teksten, foto’s, beelden, (data)banken, handels- en domeinnamen, merken en logo’s op de website en in de door Kids Vakantiegids met de bezoeker van de website te voeren correspondentie (waarmee tevens op e-mails wordt gedoeld) zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Kids Vakantiegids of zijn aan Kids Vakantiegids in licentie verstrekt. Het is strikt verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kids Vakantiegids de informatie op de website of uit de door Kids Vakantiegids gevoerde correspondentie op te slaan (uitgezonderd die informatie die benodigd is om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

 

8.      Uitsluiting aansprakelijkheid

1.      De informatie en gegevens op deze website zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld en worden beheerd door Kids Vakantiegids. Aan de inhoud van deze website kunnen jegens Kids Vakantiegids geen rechten worden ontleend.

2.      Kids Vakantiegids is niet verantwoordelijk voor informatie (waaronder websites) voor zover onder verantwoordelijkheid van anderen dan Kids Vakantiegids opgesteld of uitgegeven.

3.      Kids Vakantiegids is niet aansprakelijk voor schade die het directe of indirecte gevolg is van kennelijke onjuistheden of fouten op deze website, tenzij er ter zake sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Kids Vakantiegids.

 

9.      Rechtskeuze en Forumkeuze

1.      Op alle rechtsverhoudingen als omschreven in artikel 1 lid 2 van deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

2.      Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de tussen gebruiker en Kids Vakantiegids bestaande rechtsverhoudingen worden, met uitsluiting van andere gerechtelijke colleges, in eerste aanleg beslecht in Nederland door de ter zake bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland, locatie Zutphen.